Thành viên tích cực
Avatar
Lê Tấn Tài
Điểm số: 93
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 46
Avatar
Đỗ Kiên
Điểm số: 33
Avatar
Nguyễn Cao Chung
Điểm số: 30
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 18
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 15
Avatar
Trần Xuân Trường
Điểm số: 15
Avatar
Huỳnh Phong Dinh
Điểm số: 15