Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5812418
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5770189
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3451870
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3196091
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3141293
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2695400
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2628341
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2499258