Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5791067
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5593137
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3432712
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3190492
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3139853
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2688900
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626536
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2488944